می خواهم بدانم(هش8تم)

علمی- درسی

با سلام ... ورود شمارا به وبلاگ می خواهم بدانم(هش8تم) خوش آمد میگویم ... برای مشاهده کامل مطالب از آرشیو مطالب وبلاگ استفاده کنید.

بخوان و حفظ کن صفحه ی 99             

« به گیتی به از راستی نیست»

به گیتی به از راستی پیشه نیست                      ز کژی بتر هیچ اندیشه نیست

معنی : در جهان هیچ کاری بهتر از راست گویی نیست و از نادرستی هیچ فکری بدتر نیست.

سخن گفتن کژ ز بیچارگی است                            به بیچارگان بر بباید گریست

معنی: دروغ گفتن نشانه ی بیچارگی است و به بیچارگان باید گریه کرد.

هر آن کو که گردد به گرد دروغ                        ستمکاره خوانیمش و بی فروغ

معنی: هر که دروغ می گوید ، ظالم و بی خرد است و هم چنین ستم کار.

همه راستی کن که از از راستی                         نیاید به کار اندرون کاستی

معنی: همیشه راستگو باش که از راست گویی هیچ وقت ضرری به انسان نمی رسد.

گشاده است بر ما در راستی                          چه کوبیم خیره در راستی

معنی: در راست گویی  و درست کاری به روی ما باز است ؛ چرا با لج بازی به سمت دروغ و بدکاری برویم.

هر آن کس که با تو نگوید درست                        چنان دان که او دشمن جان توست

معنی: هر کس که به تو دروغ می گوید بدان که او دشمن جان توست.

مکن دوستی با دروغ آزمای                          همان نیز با مرد ناپاک رای

معنی: با کسی که دروغ می گوید، دوستی نکن، همان گونه با انسان های ناپاک دوستی نمی کنی.
برچسب‌ها: فارسی ششم ابتدایی

[ سه شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 22:24 ] [ مهدی اسدی اوجاق ]

[ ]